Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ระบบอากาศอัด COMPRESSED AIR

หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี
     อากาศอัดถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภทเนื่องจาก
     >> การผลิตและส่งจ่ายอากาศทำได้ง่าย สามารถสะสมพลังงานได้ในถังเก็บ
     >> การรั่วไหลของอากาศอัดไม่เป็นอันตราย และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
     >> ให้กำลังสูงแต่มีน้ำหนักเบา
     >> ปริมาณอากาศที่ใช้อัดมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ไม่จำกัดปริมาณ
     ระบบอากาศอัดจะประกอบไปด้วย
     1.  เครื่องอัดอากาศ
     2.  ระบบระบายความร้อน
     3.  ระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด
     4.  อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องอัดอากาศ

หลักการในการประหยัดพลังงานของระบบอากาศอัด
     การปรับลดระดับความดันลง
     >> ตั้งระดับความดันสูงเท่าที่จำเป็นจริงๆ
     >> ระดับความดันที่ลดลงทุก ๆ 50 kPa (จากระดับ 700 kPa) จะทำให้ประหยัด พลังงานไปได้ 4%

     การลดอุณหภูมิของอากาศเข้า
     >> อากาศเข้าที่เย็นลงจะมีความดันสูงกว่าและจะให้ปริมาตรของอากาศอัดได้มากกว่า
     >> การลดอุณหภูมิทุก ๆ 3 องศาเซลเซียส จะทำให้ประหยัดพลังงานได้ 1%

     การทำความสะอาดเครื่องกรอง
     >> ตรวจสอบดูว่าเครื่องกรองอากาศเข้าสกปรกหรือเสียหายหรือไม่ เครื่องกรองอากาศที่ สกปรกจะทำให้ค่าความดันตกคร่อมมากขึ้นซึ่งจะทำให้เครื่องอัดอากาศทำงานหนักขึ้น และใช้พลังงานมากขึ้น
     >> ถึงเก็บอากาศ ใช้ถังเก็บอากาศที่มีขนาดที่เหมาะสมซึ่งจะทำให้เครื่องอัดอากาศไม่ทำงานบ่อยเกินไป

     การลดปริมาณลมรั่ว
     >> หลีกเลี่ยงการใช้ท่อที่ยาวเกินจำเป็น
     >> ใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่ ถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ท่อเล็ก เพื่อลดค่าความดันสูญเสีย
     >> ตรวจสอบระบบท่อว่ามีสนิม หรือน้ำตกค้างหรือไม่
     >> การใช้งานอากาศอัด ควรใช้อากาศอัดที่มีความดันต่ำเท่าที่เป็นไปได้เพื่อประหยัดพลังงาน
     >> การใช้อุปกรณ์ปรับความดัน เพื่อรักษาความดันของอากาศอัดให้อยู่ในระดับเหมาะสมแก่อุปกรณ์
     >> การใช้อุปกรณ์จ่ายน้ำมัน ใช้อุปกรณ์จ่ายเพื่อจ่ายน้ำมันให้แก่ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในระบบเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     >> การใช้อุปกรณ์แยกอากาศ และอุปกรณ์ทำให้อากาศแห้ง เพื่อกำจัดความชื้นของอากาศ
     >> การใช้เครื่องอัดประสิทธิภาพสูงเพื่อลอดพลังงานสูญเสีย

     การใช้ระบบควบคุมที่ดี
     >>  ติดตั้งตัวตั้งเวลาการทำงาน เพื่อปิดเครื่องอัดอากาศอัตโนมัติหลังการใช้งาน
     >> จัดการใช้งานเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสมกับปริมาณอากาศอัดที่ต้องการ
     >> ควรใช้งานเครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดก่อน
     >> นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ระบบควบคุมเครื่องอัดอากาศแบบปรับความเร็วรอบได้มาใช้

     การติดตั้งระบบการนำความร้อนสูญเสียกลับมาใช้ใหม่
     ปริมาณ 80% ของพลังงานที่เครื่องอัดอากาศใช้ทั้งหมดจะเป็นความร้อนที่ระบายออกจากเครื่องซึ่งสามารถจะนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับการทำงานต่าง ๆ ได้