สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน ได้จัดแบ่งหลักสูตรการฝึกอบรมด้านพลังงานออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเลือกสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ได้ตามความสนใจ ดังนี้

 1. การฝึกอบรมด้านการจัดการพลังงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโรงงานและอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

  • หลักสูตรบริหารจัดการโครงการพัฒนาบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) ในประเทศไทย
  • หลักสูตรสำหรับผู้จัดการพลังงาน
  • หลักสูตรการตรวจวัดและประเมินผลการใช้พลังงาน
  • หลักสูตรการวิเคราะห์และตรวจสอบการใช้พลังงานและจัดทำเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
  • หลักสูตรการสัมมนาด้านพลังงานสำหรับเจ้าของและผู้บริหารโรงงานและอาคาร
 2. การฝึกอบรมเทคโนโลยีพลังงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแต่ละประเภท เช่น

  • หลักสูตรการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่
  • หลักสูตรระบบทำความเย็น
  • หลักสูตรระบบแสงสว่าง
  • หลักสูตรมอเตอร์
 3. การฝึกอบรมด้านระบบการใช้พลังงานตามประเภทของโรงงานควบคุม เช่น

  • หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมโลหะ
  • หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมแก้ว
  • หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ
  • หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมกระเบื้อง
 4. การฝึกอบรมด้านระบบการใช้พลังงานตามประเภทของอาคารควบคุม เช่น
  *โดยพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมให้กับครู – อาจารย์ ที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และทักษะการอนุรักษ์พลังงานไปยังนักศึกษาในวิชาชีพที่จะทำหน้าที่ผู้จัดการพลังงาน วิศวกร และช่างเทคนิคในโรงงานและอาคารต่อไปในอนาคต

 5. การฝึกอบรมในสถาบันการศึกษา

 

หมายเหตุ :  icon_course_open หลักสูตรที่ สพบ. ได้ดำเนินการแล้ว           icon_course_coming หลักสูตรที่จะดำเนินการเปิดฝึกอบรมในอนาคต