No comments yet

ผลการประกวดโครงการสถานประกอบการแนวร่วมการอนุรักษ์พลังงาน 2560

ผลการประกวดโครงการสถานประกอบการแนวร่วมการอนุรักษ์พลังงาน 2560

ประกาศแนวร่วม60

ยินดีกับสถานประกอบการทั้ง 3 แห่งที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจเพื่อเป็นแรงผลักดันให้กับทีมอนุรักษ์พลังงานในองค์กรเพื่อก้าวต่อไปสู่ความยั่งยืนด้านการจัดการพลังงาน และต้องขอขอบคุณอีก 6 สถานประกอบการ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ พัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพการใช้พลังงานที่สูงขึ้น และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงาน

โครงการสถานประกอบการแนวร่วมการอนุรักษ์พลังงาน เน้นให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม ยึดหลักของการพัฒนาโดยเน้นบุคลากรเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยการทำโครงการอนุรักษ์พลังงานนั้น จะต้องไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ ถือเป็นหัวใจสำคัญ ตามหลักแนวคิด 8 ขั้นตอนการจัดการพลังงาน

Post a comment