No comments yet

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน มุ่งเข้าสู่ ISO 50001 ระบบการจัดการในระดับสากล

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

มุ่งเข้าสู่ ISO 50001ระบบการจัดการในระดับสากล

“ร่วมมือ ร่วมใจ มุ่งมั่น วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ ทบทวน เพื่อ ISO50001 ยั่งยืน “

Post a comment