No comments yet

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานแบบองค์รวม แยกตามประเภทอุตสาหกรรม

ทาง สพบ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ครีเอติวิตี้ คอนซัลแตนท์ส จำกัด ดำเนินการอบรม

หลักสูตร

หลักสูตร”การพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานแบบองค์รวม แยกตามประเภทอุตสาหกรรม ” รายละเอียดหลักสูตร…

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

- เป็นบุคลากรของสถานประกอบการในประเภทอาหาร สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ อุตสาหการ

สถานที่ติดต่อ

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ครีเอติวิตี้ คอนซัลแตนท์ส จำกัด 3/193 ซอยพิงคนคร 1 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
E-Mail : contact@energyandcreativity.com , dsmbyhat@gmail.com 
บสมัคร 
 ใบตอบรับ 

โทรศัพท์

090 321 6968 ต่อ คุณนันธนิษฐา นนทัชธนะกัญจน์

โทรสาร

053 944 905 , 053 893 274

ค่าลงทะเบียน

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
รุ่นที่
วันที่อบรม
สถานที่อบรม
1
5-7 กรกฎาคม 2559
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ สุวรรณภุมิ จ.สมุทรปราการ
2
12-14 กรกฎาคม 2559
โรงแรมเวสต์เกตเรสซิเดนท์ จ.นนทบุรี

 

 

** หมายเหตุ : 1.กำหนดการอบรม อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวัน เวลา ที่เหมาะสม
                    2.สามารถส่งบุคลากรได้ 10 ท่าน/สถานประกอบการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post a comment