No comments yet

โครงการพัฒนาขีดความสามารถผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุ เครื่องจักร อุปกรณ์ในโรงงาน/อาคารควบคุม (Refresh PRE)

ทาง สพบ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการอบรม

หลักสูตร

หลักสูตร”พัฒนาขีดความสามารถผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานและอาคารควบคุม (Refresh PRE)” รายละเอียดหลักสูตร…

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

- ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตู้ ปณ.252 ปณฝ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
E-Mail : refreshpre2016@gmail.com Website : http://refreshpre.ete.eng.cmu.ac.th Facebook :https://www.facebook.com/RefreshPRE ใบสมัคร 
โทรศัพท์
088 252 8782 ติดต่อ คุณปานชีวา มะธุ
โทรสาร
053 944 905
ค่าลงทะเบียน
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 

 

รุ่นที่
วันที่อบรม
สถานที่อบรม
1
8 กรกฎาคม 2559
โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
2
29 กรกฎาคม 2559
3
26 สิงหาคม 2559
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี
4
16 กันยายน 2559
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง
5
7 ตุลาคม 2559
มหาวิทยาลัยสุรนารี จ.นครราชสีมา
6
28 ตุลาคม 2559
โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 

** หมายเหตุ : 1.กำหนดการอบรม อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวัน เวลา ที่เหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post a comment